Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central

El Consell de Ministres aprova el Projecte de llei de famílies

Després de l’aprovació ahir per part del Consell de Ministres, el projecte de Llei de famílies passa ara a tramitació parlamentària com a Projecte de Llei al Congrés i, per tant, encara no entra en vigor.

Amb l’objectiu que entri en vigor aquesta legislatura, la nova norma serà tramitada per via d’urgència.

La llei, entre d’altres, amplia el reconeixement jurídic de la diversitat de diferents models de famílies. Entre les novetats principals, crea tres permisos addicionals:

  • Un permís de cura de cinc dies l’any.
  • Un permís parental de vuit setmanes fins que els fills o filles compleixin els vuit anys.
  • Un permís per causa de força major que es pot distribuir per hores i que pugui assolir fins a un total de quatre dies l’any.

El text contempla iniciatives adreçades a la maternitat i al suport a la criança. D’una banda, amplia les famílies que poden obtenir rendes de 100 euros al mes durant els tres primers anys de vida dels fills, especialment en el cas d’aquelles mares que estan cobrant una prestació o que hagin treballat durant almenys 30 dies des del naixement del nadó. De l’altra, recull l’impuls que han de donar les administracions públiques, especialment les competents, perquè l’educació 0-3 anys sigui una educació universal i gratuïta.

La iniciativa busca garantir el ple reconeixement dels diferents tipus de famílies, equiparant els seus drets. Així, reconeix legalment les famílies LGTBI, les famílies amb membres amb discapacitat, les famílies múltiples, les adoptives, les reconstituïdes o les acollidores, entre d’altres.

La llei també equipara els matrimonis i les parelles de fet, garantint que les parelles de fet tindran accés a 15 dies de permís per registre equiparables al matrimoni.

Pel que fa al dret a la conciliació, es conforma una nova arquitectura amb tres permisos:

  • Permís de cura de 5 dies a l’any, que es podrà fer servir en cas d’accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs, tant d’un familiar fins a 2n grau com d’un convivent.
  • Permís parental de 8 setmanes, que es podrà gaudir de forma contínua o discontínua, a temps complet o parcial, fins que el menor compleixi 8 anys.
  • Permís “per causa de força major“, que es distribuirà per hores i podrà assolir en total fins a 4 dies l’any. Aquest últim permetria a pares i mares absentar-se de la feina quan hi hagi motius familiars urgents i imprevisibles.

Pel que fa al suport a la criança, s’estén de manera estructural la renda criança de 100 euros al mes a les famílies amb fills/es fins als 3 anys. Aquesta ampliació inclou totes les mares que estiguin percebent una prestació per desocupació, contributiva o no i també les que, sense reunir els requisits prèviament, cotitzin 30 dies a partir del part. De la mateixa manera, es reconeix el dret a l’atenció primerenca, gratuïta i de qualitat i no limitada a la primera infància.

Així mateix, més famílies comptaran amb protecció social sota la denominació de “Famílies amb més necessitats de suport a la criança”. En aquesta categoria, es veuran recollides les considerades com fins ara “famílies nombroses”, a més de les següents: les famílies monomarentals amb dos fills; les famílies amb dos fills on un ascendent o descendent tingui discapacitat; les famílies amb dos fills encapçalades per una víctima de violència de gènere o per un cònjuge que hagi obtingut la guàrdia i custòdia exclusiva sense dret a pensió d’aliments i les famílies amb dos fills en què un progenitor estigui en tractament hospitalari durant un any o hagi ingressat a la presó.

D’altra banda, passaran a considerar-se família amb més necessitats de suport a la criança de categoria especial, les famílies que fins ara eren considerades nombroses de categoria general, com aquelles amb quatre fills, en comptes de cinc com fins ara; les famílies amb tres fills en cas de part múltiple, en comptes de quatre com actualment, i les famílies amb tres fills i baixos ingressos (fins al 150% de l’IPREM).

El projecte ara passa a tramitació parlamentària, després de l’aprovació per part del Consell de Ministres en segona volta de l’avantprojecte de la norma, que va rebre el primer vistiplau del Govern estatal el 13 de desembre de l’any passat.